Polityka Prywatności Sprzedawcy

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI1. Wprowadzenie
  W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie przysługują mu prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  2. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych jest Fotografia Konrad Obidziński z siedzibą w Krakowie ul. Lilli Wenedy 5/22, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), NIP: 679-160-76-57, zwana dalej A85.
  Strona: a85.pl
  E-mail: konrad@a85.pl
  3. Podstawa prawna zbierania danych osobowych i zasady zbierania danych
  Dane osobowe zbierane przez A85 są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
  Zasady, jakimi się kierujemy przy zbieraniu danych osobowych:
  – minimalny zakres – zbieramy dane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą przesłanki w oparciu o prawo mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
  – ochrona – chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, niepowołanym dostępem innych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
  – celowość – cele zbierania danych są jasno określone, mające oparcie w przepisach;
  – poprawność- dbamy o aktualność i poprawność przekazanych danych osobowych oraz niezwłocznie reagujemy na wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
  – bezpieczeństwo – jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  – dostępność – realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  – wycofanie zgody – realizujemy prawo Użytkownika do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.4. Przysługujące prawa
  Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem:
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych nam przekazanych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w tym zakresie tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: konrad@a85.pl
  Zgłoszone wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy.

  5. Zbieranie danych
  Zbieramy dane osobowe Użytkowników, kiedy kontaktując się z naszą firmą mailowo i telefonicznie, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z nami).
  Podanie nam danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek, prowadzenia korespondencji, złożenia zamówienia i / lub zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam wykonywanie powyższych czynności.
  Dane w postaci wizerunku osoby na zdjęciu, pobierane są za zgodą tej osoby wyrażonej osobiście i bezpośrednio firmie A85, lub poprzez wyrażenie zgody organizatorowi imprez / zawodów, w których dana osoba bierze udział.
  6. Bezpieczeństwo danych osobowych
  Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Deklarujemy pełne zaangażowanie i determinację celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a także prawidłowego zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności aby dane: były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów, merytorycznie poprawne i adekwatne do celów w jakich są zbierane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą oraz aby zapewniona była legalność, celowość, adekwatność, poprawność merytoryczna, ograniczony czas, integralność i poufność danych i rozliczalność. Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania do A85. 
  7. Jakie dane przetwarzamy
  Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), wizerunek w postaci zdjęć, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji, a w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP. 
  8. Przetwarzanie danych
  W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.
  Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez A85 mogą być:
  1. Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów. (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, czy udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
  2. Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy.
  3. Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami.
  4. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze.
  5. W niektórych przypadkach Twoja zgoda na rejestrację i rozpowszechnianie wizerunku udzielona organizatorom imprez okolicznościowych / zawodów sportowych itp. 
  9. Zgoda i cofnięcie zgody
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas maila na adres konrad@a85.pl
  10. Przechowywanie danych
  Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

  11. Przekazywanie danych
  Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.
  Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych możemy świadczyć nasze usługi, a także zapewniać, obsługiwać i zarządzać wewnętrznymi systemami IT.
  Należą do nich m.in. podmioty świadczące usługi kurierskie, płatności online, transportowe, hostingowe i zarządzania stronami internetowymi, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik A85 mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
  12. Zmiany w polityce
  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa.

  Data aktualizacji: 22.06.2022