Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu zdjęć w postaci elektronicznej i papierowej. 
2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
• Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu zdjęć. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca; 
• Sprzedawca – działający pod marką A85.pl, Fotografia Konrad Obidziński z siedzibą w Krakowie na ul. Lilli Wenedy 5/22 NIP 679-160-76-57
• Strona internetowa – strona internetowa administrowana przez Sprzedawcę w ramach portalu zalamo.com oraz a85.pl; 
• Regulamin – niniejszy dokument.
3. Sprzedawca oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej zdjęcia w postaci pliku cyfrowego o parametrach wybranych przez Klienta. 
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztową elektroniczną na adres konrad@a85.pl 

§ 2


Warunki korzystania z usługi / warunki świadczenia usług

1. By móc złożyć zamówienie poprzez Stronę internetową Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne: 
• posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; 
• posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
• korzystać z aktualnej przeglądarki internetowej. 
2. Strona internetowa udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat. 

§ 3

Zawieranie umów

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
2. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz warunki podane indywidualnie przez Sprzedawcę w danej sesji. 
3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej z sesjami są cenami brutto określonymi w złotych polskich. 
4. Zamówienia mogą być składane za pomocą Strony internetowej z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji). 
5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujący go produkt, a następnie postępuje zgodnie z instrukcjami na Stronie internetowej . 
6. By dokończyć zamówienie, Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych mających na celu umożliwienie realizacji umowy. 
7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia. 
8. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. 
9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”. 
10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego. 
11. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją. 
12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej. 
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane Klienta są niezgodne z prawdą. 
14. Klient przed dokonaniem zakupu ma możliwość zapoznania się z jakością zdjęcia i nie ma możliwości zgłaszania swoich uwag / reklamacji po zakupie i opłaceniu zamówienia.
15. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez Klienta fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie poprzez wysłanie Sprzedającemu informacji z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury, w tym nr. NIP Kupującego.
16. W przypadku nie poinformowania o chęci otrzymania faktury VAT, na zakupione zdjęcia zostanie wystawiona faktura dla osoby fizycznej.

§ 4

Terminy i sposoby płatności

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie (wybrane przez Sprzedawcę): 
• Przelewy24
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu. 
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.


§ 5


Postanowienia dot. kupowanych zdjęć

1. Klient dokonuje zakupu wersji elektronicznej zdjęcia. Termin dostarczenia zdjęcia: natychmiast po dokonaniu zapłaty klient ma możliwość pobrania zdjęć w wersji bez znaku wodnego.
2. Sprzedawana wersja elektroniczna zdjęcia jest w najwyższej dostępnej rozdzielczości.
3. Sprzedawane zdjęcia są obrobione, po zakupie będą wyglądały tak samo jak na stronie gdzie można wybrać zdjęcia. Jedyną różnicą będzie brak znaków wodnych (zabezpieczających). 
4. Kupujący może zakupić zdjęcia, na których sam się znajduję, lub znajdują się na nim osoby mu bliskie (członkowie rodzin, bliscy znajomi, przyjaciele).
5. Zakupione zdjęcia posiadają licencję tylko i wyłącznie do zastosowań niekomercyjnych.
6. Zakup zdjęcia nie stanowi przeniesienia praw autorskich oraz nie stanowi przeniesienia praw majątkowych. 
7. Zakup zdjęcia stanowi o zakupie licencji niewyłącznej na dożywotnie wykorzystywanie danego zdjęcia. 
8. Klient nie może zakupionego zdjęcia przerabiać, edytować lub odsprzedawać.


§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Ze względu na charakter cyfrowy kupowanych zdjęć, Konsument nie ma prawa odstąpienia od Umowy po opłaceniu zamówienia. 
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Klient skorzystał z sesji fotograficznej


§ 7

Reklamacja produktu (rękojmia za wady)

1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami. 
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania usług wolnych od wad fizycznych i prawnych. 
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wykonania usługi. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: konrad@a85.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy. 
4. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika. 
5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
• imię i nazwisko kupującego;
• adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
• dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.); 
• dokładne oznaczenie reklamowanej usługi;
• wskazanie wady opisującej niezgodność usługi z umową i daty jej wystąpienia; 
• żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, usunięcie wady); 
• datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
6. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie. 
8. Ze względu na możliwość zapoznania się z jakością fotografii przed jej zakupem, reklamacja (rękojmia) nie uwzględniają kwestii związanych z oceną subiektywną wartości artystycznych lub technicznych zakupionego zdjęcia.


§8

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym: 
• skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży; 
• zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu; 
• zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów. 
2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 9


Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020.
4. Kwestie przetwarzania danych osobowych reguluję Polityka Prywatności Sprzedawcy.